Устав

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СЪВРЕМЕННИК – 1986”

І. ГЛАВА ПЪРВА : ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този устав, съобразен със Закона за народните читалища, се уреждат основните положения на вътрешно нормативната уредба на читалището, в зависимост от специфичните условия, при които се развива неговата дейност.

Чл.  2. (1) НЧ “Съвременник – 1986” е традиционно, самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение в район “Тракия” гр. Пловдив, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица, без оглед на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

(2)  НЧ “Съвременник – 1986” е юридическо лице с нестопанска цел

Чл. 3. НЧ “Съвременник – 1986”, Пловдив поддържа най-тесни връзки и сътрудничество с общинските и районните власти на гр. Пловдив, като участва най-активно в организацията и провеждането на общоградски и районни културно-просветни прояви, съобразява своята дейност със стратегията на Общината в областта на културата.

Чл.  4.  НЧ “Съвременник – 1986” провежда своята културно-просветна дейност във взаимодействие с учебните заведения, културните институти, обществените и стопански организации и фирми от район “Тракия”, които извършват или подпомагат културната дейност.

ІІ. ГЛАВА ВТОРА : ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.  5.  Основната цел на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

 1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в града;
 2. запазване на обичаите и традициите на населението от района и града
 3. разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
 4. възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие, толерантност и общочовешка нравственост.
 5. възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание.
 6. осигуряване на достъп до информация

Чл.  6.  За постигане на тази цел, Читалището извършва основни дейности, като:

 1. поддържа общодостъпна библиотека с читалня, фоно-, филмотека, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
 2. подпомага любителското художествено творчество на колективи и изпълнители, съобразно условията и възможностите на читалището.
 3. организира школи, кръжоци, курсове, клубове по интереси, кино и видео показ, празненства, литературно-музикални вечери, продукции, концерти, чествания, конкурси и младежки дейности.
 4. организира и експонира изложби.
 5. предоставя компютърни и интернет услуги

Чл. 7. Читалището може да извършва и допълнителна стопанска дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава му цели. Читалището не разпределя печалба.

Чл.  8.  Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:

 1. за хазартни игри и нощни заведения;
 2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
 3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
 4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членове на техните семейства.

Чл. 9. Читалището може да се съюзява с други читалища за защита на своите интереси, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.

ІІІ. ГЛАВА ТРЕТА : УПРАВЛЕНИЕ

Чл.  10.  (1)  Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

 1. ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, плащат редовно годишния си членски внос и имат право на глас да избират или да бъдат избирани.
 2. СПОМАГАТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ са лица под 18 г. Те нямат право да избират и да бъдат избирани и имат съвещателен глас.

(3)  КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ съдействат за осъществяване целите и задачите на читалището, подпомагат неговата дейност, поддържането и обогатяването на материалната му база и имат право на 1 глас. Колективните членове могат да бъдат:

 1. професионални организации
 2. стопански организации
 3. търговски дружества
 4. кооперации и сдружения
 5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи

(4) ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги към читалището.

(5)  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО СА ДЛЪЖНИ:

 1. да спазват устава на Читалището.
 2. да плащат редовно годишния си членски внос.
 3. да опазват имуществото на читалището.
 4. да участват в дейността на Читалището, според възможностите си.
 5. да не уронват доброто име на Читалището.

(6)  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО:

 1. по собствено желание чрез подаване на заявление до Настоятелството на читалището
 2. при не плащане на членски внос за срок по-дълъг от една календарна година
 3. при не спазване на Устава на читалището и оронване на доброто име на читалището
 4. при смърт

Чл. 11. Органи на читалището са Общото събрание, Настоятелството и Проверителната комисия.

Чл. 12. Върховен орган на читалището е Общото събрание, което се състои от всички членове, имащи право на глас.

Чл. 13. (1)  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 1. изменя и допълва Устава.
 2. избира и освобождава членове на Настоятелството.Проверителната комисия и Председателя.
 3. приема вътрешни актове, необходими за организацията и основни насоки за дейността на читалището.
 4. изключва членове на читалището.
 5. приема бюджета на читалището и годишния отчет за цялостната дейност.
 6. определя годишния членски внос.
 7. взема решение за членуване или прекратяване членството на Читалището в читалищно сдружение.
 8. отменя решения на органите на Читалището.
 9. взема решения за откриване на клонове на Читалището след съгласуване с общината.
 10. взема решения за прекратяване на Читалището.
 11. взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни служители и членове.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите  органи на читалището.

Чл. 14. (1)  Редовно Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството веднъж годишно. Отчетно-изборно събрание се свиква на три години. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството, по искане на Проверителната комисия или на една трета от действителните членове на Читалището.

(2)  Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа, мястото на провеждането му и кой го свиква.Тя трябва да бъде връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането му. В същия срок в читалището и библиотеката и на други общодостъпни места трябва да бъде залепена поканата за събранието.

(3)  Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на Читалището. При липса на кворум, събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

(4)  Решенията по чл.13, ал.1, т.1, 4, 8, 9, 10 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(5)  Две трети от членовете на общото събрание на читалището могат да предявят иск пред  Пловдивски окръжния съд за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 15. (1)  Изпълнителен  орган на Читалището е Настоятелството, което се състои от петима  членове, избрани за срок от три години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2)  НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

 1. свиква Общото събрание.
 2. осигурява изпълнението на неговите решения.
 3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му.
 4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището.
 5. назначава секретаря на Читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.
 6. приема нови членове на читалището въз основа на подадено заявление.
 7. предлага годишния членски внос.
 8. провежда най-малко 4 заседания годишно. Те са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете.
 9. на първото заседание се избира зам.председател и се разпределят отговорностите между членовете по отделни направления на дейността.

(3) Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината на членовете му

Чл. 16. (1)  Председателят на Читалището е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок от 3 години.

(2)  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:

 1. организира дейността на Читалището, съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание.
 2. представлява Читалището.
 3. свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание.
 4. отчита дейността си пред Настоятелството и Общото събрание
 5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на Читалището и въз основа Решение на Настоятелството.

Чл. 16а. (1)  СЕКРЕТАРЯТ на читалището:

 1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
 2. секретарят се явява административен ръководител, организира и ръководи цялостната оперативна дейност на читалището.Той е по право член на Настоятелството.
 3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
 4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
  (2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

Чл. 17. (1)  ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ се състои от трима члена и се избира за срок от три години.

(2)  Членове на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудово правни отношения с Читалището или са роднини на членове на Настоятелството, на председателя или секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството,  председателя и секретаря на Читалището по спазване на закона, Устава и решенията на Общото събрание.

(4) При констатирани нарушения, Проверителната комисия уведомява Общото събрание, а при данни за извършени престъпления и органите на прокуратурата.

Чл. 18. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството,  Проверителната комисия  и за читалищен секретар лица, които са осъждани и лишавани от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл. 18а. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

ІV. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА : ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.  19.  Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.
Чл.  20.  (1) Читалището набира средства от следните източници:

 1. членски внос.
 2. културно-просветна и информационна дейност.
 3. субсидии от държавния и общински бюджет.
 4. наеми от движимо и недвижимо имущество.
 5. дарения и завещания.
 6. други приходи.

(2)  Сумите от дарение се изразходват според волята на дарителите или по решение на Настоятелството, ако няма налице волеизявление.

(3)  В рамките на възможностите от  общия консолидиран бюджет на читалището Настоятелството може да награждава парично и материално проявили се читалищни служители или членове, допринесли за обогатяване дейността или постигнати резултати.

Чл.  21.  Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях. Движими вещи могат за бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

Чл. 22. Читалищното настоятелство изготвя годишните отчети за приходите и разходите, който се приема от Общото събрание. Отчетът за изразходваните от бюджета средства, заедно с отчета за дейността, се представят на Кмета  на Община Пловдив  ежегодно до 31 март.

Чл.  23.  Председателят или читалищния секретар на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.

Чл. 24. Счетоводната отчетност се води в пълно съответствие със Закона за счетоводството,  подзаконовите документи по нея и приложимото действащо законодателство.

 V. ГЛАВА ПЕТА : ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 25. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, вписано в регистъра на окръжния съд.То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на Окръжния съд, ако:

 1. дейността му противоречи на закона, Устава и добрите нрави.
 2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на Читалището.
 3. е налице трайна невъзможност Читалището да действа или не развива дейност за период от две години.
 4. е обявено в несъстоятелност..

VІ. ГЛАВА ШЕСТА : ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Читалището се нарича “Съвременник – 1986”. Административната сграда се намира в жк. ”Тракия”, бл.141. Разположено е в четири под блокови помещения на обща площ – 440 кв.м. Читалището има кръгъл печат с надпис: Читалище Съвременник – Пловдив. В средата има разтворена книга. Под книгата  – годината на неговото създаване – 1986.
 2. Народно читалище “Съвременник – 1986” се представлява заедно и поотделно от председателя и читалищния секретар.
 3. Празникът на Читалището е на 24 май – Ден на славянската писменост и българска култура.
 4. Настоящият Устав е приет от редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на 26.02.2010г. , съобразно § 34 от Преходни и Заключителни разпоредби  към  Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обн. ДВ бр. 42 от 2009 г. и отменя Устава на читалището, приет от общото събрание, проведено на 10.06.1997г

 

НАСТОЯТЕЛСТВО:

Катерина Василева – Председател

Стоянка Делчева – Зам. председател

Кремена Каранейчева

Юлиянка Петрова

Калинка Дворецка