Правилник за приемане на непоискани дарения

 1. Даренията са важна част от изграждането и развитието на библиотечния фонд наред с покупката на библиотечни документи.Библиотеката е отворена за дарения, но не може да приеме всичко, а само онези материали, които отговарят на текущите нужди и приоритети на читателската аудитория.

 2. Право на библиотеката е да определи от какви дарения има нужда- т.е. дали да инвентира дарените книги.

 3. Библиотеката приема само такива дарения, които съответстват на изискванията и критериите за подбор, използвани при покупката на нови библиотечни документи.

 4. Не се приемат документи в лошо физическо състояние, материали, съдържащи остаряла по съдържание информация или минали течения от популярни периодични издания, освен ако след проверка в каталога на библиотеката не се прецени, че е необходимо да постъпят във фонда и.

 5. Дарения, които не се включат в библиотечния фонд се връщат на дарителя . Ако дарителя в момента на дарението няма претенции към библиотечни документи, които библиотеката не възнамерява да включи във фонда си ,библиотеката постъпва с тях по своя преценка,.

 6. Даренията се приемат от библиотекаря..

 7. При предоставянето на дарението дарителя заявява дали желае да получи „Акт за дарение“/благодарствено писмо за по-големи и значими дарения/.

 8. Библиотеката не приема анонимни дарения с цел, в нея да не попаднат незаконно издавани или откраднати материали.

 9. Библиотеката не приема разходите по доставката и транспорта на даренията, освен в случаите, когато те са изключителна ценност.

 10. Библиотеката получава пълни права на собственост върху дарението и може да се разпорежда с него както намери за добре.

 11. Дарените документо, които са инвентирани и приети във фонда, подлежат на отчисляване в съответствие с приетите в библиотеката правила на вторичния подбор.

 12. Ако дарените библиотечни документи са без цени или не носят пазарни цени, те се оценяват от назначена комисия и с тези цени се завеждат в инвентарната книга и книгата за движение на библиотечния фонд.

 13. Библиотеката не поставя етикети с името на дарителя на библиотечните документи, освен в случаите, когато са част от личните колекции на видни личности или институции.

 14. Регистрацията и каталогизацията на дараните документи се извършва наред със закупените библиотечни документи, а не приоритетно.

 15. Читалището има право да разгласява даренията и имената на дарителите, за да получат обществено признание и оценка на дарителския жест, освен в случаите, когато дарителят иска да остане анонимен за обществеността.

 16. След обработка на даренията те отиват по направление в съответния фонд съгласно правилата в библиотеката и цялата колекция става достъпна за потребителите в съответствие с Правилника за ползавне на библиотеката.

 

Настоящият Правилник е утвърден с Решение № 6 от Протокол № 4 от 05.09.2013г.

И влиза в сила от същата дата.