Правила за ползване на електронни устройства и интернет

 

 1. Право на ползване на електронните устройства /ЕУ/ и интернет има всеки регистриран читател на библиотеката след представяне на валидна читателска карта.

  • при ползване на ЕУ на територията на библиотеката потребителят вписва трите си имена и началния час на ползване в регистрационен дневник за ползване на ЕУ, а след приключване на работа и предаването му на библиотекаря – крайния час.

  • децата под 12 г. ползват ЕУ в присъствието на родител или настойник.

 2. Времето за непрекъснато ползване на ЕУ от един потребител е до 1 час. След изтичането му е възможно удължаване на времето за ползване при липса на други чакащи читатели.

 3. Интернет и електронните устройства в библиотеката се предлагат за образователни и научни цели.

 4. Не се разрешава:

  • тегленето на софтуер, филми, музика.

  • разглеждането на сайтове, съдържащи порнография и насилие.

  • инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече   инсталирани софтуер, програми и документи.

  • използването на предоставената от библиотеката техника за комерсиални цели.

  • нарушаване законите, свързани с интелектуалната собственост и авторски права.

 5. Библиотекарят е задължен да следи за спазването на правилата и да предприеме незабавни действия при констатиране на нарушение като прекрати достъпът на потребителя до ЕУ и интернет.

 6. Примеханична повреда на ЕУ по вина на потребителя, той е длъжен да заплати стойността му.

 7. За кражба на ЕУ се търси наказателна гражданска отговорност съгласно съществуващата законова уредба в Република България.

 

Настоящите правила са  утвърдени с Решение №5 от Протокол  №4/05.09.2013.